Trường :
HỌC KÌ II (L4)
TKB có tác dụng từ: 15/03/2021


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

NgàyTiết10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1011A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1012A112A212A312A412A512A612A712A812A912A10
Thứ hai Tiết 1 - - - - - - Thể dục - Đường Ngoại ngữ 2 - Ngoại ngữ - Lâm Toán học - ToànT Học nghề - PhươngL Thể dục - Anh - Lý chuyên - YếnL - - Ngoại ngữ 2 - Như Thể dục - Trường - Học nghề - PhươngL - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - Thể dục - Đường Ngoại ngữ - ThanhA Ngoại ngữ - Lâm Toán học - ToànT Học nghề - PhươngL Thể dục - Anh Ngoại ngữ 2 - Lý chuyên - YếnL - - Ngoại ngữ 2 - Như Thể dục - Trường GDQP - BìnhQP Học nghề - PhươngL - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - Thể dục - Đường - Học nghề - PhươngL - Ngoại ngữ 2 - - - - - GDQP - BìnhQP Ngoại ngữ 2 - Như Học nghề - PhươngL - - Thể dục - Trường Thể dục - Trường - Ngoại ngữ - ThanhA - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - Thể dục - Đường Ngoại ngữ 2 - Học nghề - PhươngL - GDQP - BìnhQP - - - - - Ngoại ngữ 2 - Như Học nghề - PhươngL - - Thể dục - Trường Thể dục - Trường - Ngoại ngữ - ThanhA - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ ba Tiết 1 Thể dục - Anh Toán học - LoanC - - Ngoại ngữ - Phúc Ngoại ngữ 2 - - - Ngoại ngữ - Lâm Thể dục - Đường - - - Học nghề - PhươngL Ngoại ngữ - TúA - - Học nghề - PhươngL Thể dục - Trường Ngoại ngữ 2 - Như Toán chuyên - Triết - - Lý chuyên - PhongL - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà
Tiết 2 Thể dục - Anh Toán học - LoanC - - Ngoại ngữ - Phúc GDQP - Minh - - Ngoại ngữ - Lâm Thể dục - Đường Ngoại ngữ 2 - - - Học nghề - PhươngL Ngoại ngữ - TúA GDQP - BìnhQP - Học nghề - PhươngL Thể dục - Trường Ngoại ngữ 2 - Như Toán chuyên - Triết - - Lý chuyên - PhongL - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà
Tiết 3 GDQP - Minh - - Ngoại ngữ 2 - Như Toán học - PhươngN Thể dục - Đường - - - - Thể dục - Ngà - - Học nghề - PhươngL Ngoại ngữ 2 - Thể dục - Anh - Học nghề - PhươngL Anh chuyên - TúA GDQP - BìnhQP Thể dục - Trường Thể dục - Trường - - - - - - - -
Tiết 4 Ngoại ngữ 2 - Như - - GDQP - Minh Toán học - PhươngN Thể dục - Đường - - - - Thể dục - Ngà - - Học nghề - PhươngL Ngoại ngữ 2 - Thể dục - Anh - Học nghề - PhươngL Anh chuyên - TúA - Thể dục - Trường Thể dục - Trường - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ tư Tiết 1 - Thể dục - Anh - - - - - - - - - Học nghề - Yến Học nghề - Yến - - - - - - - - - - - - - Toán học - Triết - - -
Tiết 2 - Thể dục - Anh - - - - - - - - - Học nghề - Yến Học nghề - Yến - - - - - - - - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà Toán học - Triết - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - Học nghề - Yến Học nghề - Yến - Thể dục - Anh - - - - - - Toán chuyên - Triết Thể dục - Trường Thể dục - Trường Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - Học nghề - Yến Học nghề - Yến - Thể dục - Anh - - - - - - Toán chuyên - Triết Thể dục - Trường Thể dục - Trường - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ năm Tiết 1 Toán học - ToànQ Toán học - LoanC Toán học - ToànT - Thể dục - Đường - Ngoại ngữ 2 - Ngoại ngữ - ThanhA GDQP - Minh - - Toán chuyên - Mịn - Thể dục - Anh - Học nghề - Trang Học nghề - Trang Ngoại ngữ 2 - Như - Thể dục - Trường - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà - - - -
Tiết 2 Toán học - ToànQ Toán học - LoanC Toán học - ToànT - Thể dục - Đường - GDQP - Minh Ngoại ngữ - ThanhA Ngoại ngữ 2 - - - Toán chuyên - Mịn - Thể dục - Anh - Học nghề - Trang Học nghề - Trang Ngoại ngữ 2 - Như - Thể dục - Trường - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà - - - -
Tiết 3 - Ngoại ngữ 2 - Như Thể dục - Đường - - - - GDQP - Minh - - - - Thể dục - Anh Ngoại ngữ 2 - - Học nghề - Trang Học nghề - Trang Ngoại ngữ - Tuyên - - Thể dục - Trường Thể dục - Trường - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà - Anh chuyên - ThanhA
Tiết 4 - GDQP - Minh Thể dục - Đường - - - - - - - - - Thể dục - Anh Ngoại ngữ 2 - - Học nghề - Trang Học nghề - Trang Ngoại ngữ - Tuyên - - Thể dục - Trường Thể dục - Trường - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà - Anh chuyên - ThanhA
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu Tiết 1 - - - Thể dục - Đường - Toán học - TrangT - - - GDQP - Minh Toán chuyên - Mịn Ngoại ngữ 2 - - - Học nghề - KhoaT Ngoại ngữ 2 - Như - - Học nghề - KhoaT - - - - - Toán học - Dũng - - Văn chuyên - Ríp Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà
Tiết 2 - - GDQP - Minh Thể dục - Đường - Toán học - TrangT - - - Ngoại ngữ - Phúc Toán chuyên - Mịn Ngoại ngữ 2 - - - Học nghề - KhoaT Ngoại ngữ 2 - Như Ngoại ngữ - Phụng - Học nghề - KhoaT - - - - - Toán học - Dũng - - Văn chuyên - Ríp Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà
Tiết 3 - - Ngoại ngữ 2 - Như Toán học - ToànT GDQP - Minh - - Thể dục - Đường - Ngoại ngữ - Phúc Ngoại ngữ 2 - - - - Học nghề - KhoaT - Thể dục - Trường - Học nghề - KhoaT Ngoại ngữ - Phụng - - - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà Ngoại ngữ - Khanh -
Tiết 4 - - - Toán học - ToànT Ngoại ngữ 2 - Như - - Thể dục - Đường - - - - - - Học nghề - KhoaT - Thể dục - Trường - Học nghề - KhoaT Ngoại ngữ - Phụng - - - - - - Thể dục - Ngà Thể dục - Ngà Ngoại ngữ - Khanh -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ bảy Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp